Nepobrewing

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), dalej: RODO, mamy obowiązek poinformować Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.

Niestety, obowiązek ten wiąże się z koniecznością podawania podstaw prawnych, lecz postaramy się, aby wszystko było dla Ciebie jasne, klarowne i przystępne, a poniższe treści nie były tylko realizacją obowiązku prawnego, lecz również dawały Ci rzetelne i zrozumiałe informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

 

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 

Administratorem jesteśmy my – BROWAR NEPOMUCEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szkaradowie 115, 63-930 Jutrosin, NIP: 6991956109, KRS: 0000541821.

Administrator to podmiot, który decyduje w jaki sposób i w jakim celu przetwarza się Twoje dane.

 

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

 

Możesz do nas napisać maila na adres rodo@nepobrewing.pl lub wybrać kontakt listowny na adres naszej siedziby, podany wyżej.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najczęściej na podstawie Twojej zgody, gdy sam zechcesz nam je podać, np. kontaktując się z nami mailowo lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego dostępnego tutaj https://nepobrewing.pl/contact/.

Najczęściej celem przetwarzania będzie odpowiedź na Twoją wiadomość, a zakres danych obejmie przede wszystkim podany przez Ciebie adres mailowy, jak również inne dane, które sam nam przekażesz, np. imię i nazwisko, adres czy numer telefonu.

Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane są przetwarzane, wyrazi na to zgodę w konkretnym celu czy celach.

Możemy przetwarzać Twoje dane również w celu zawarcia z Tobą umów, jeżeli zwrócić się do nas z zapytaniem ofertowym, pytaniem o współpracę, chęcią złożenia zamówienie lub pytaniem o ofertę i jej zakres.

Podobnie jak wyżej, będziemy przetwarzać tylko takie dane, jakie pozwolą nam taką umowę zawrzeć, nawet jeżeli finalnie jej nie zawrzemy. W szczególności będzie to Twój adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, adres czy oznaczenia związane z identyfikacją Twojej firmy.

Podstawą przetwarzania będzie więc tu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie wynika z chęci zawarcia umowy i powzięcia czynności niezbędnych do osiągnięcia porozumienia, a następnie do jego realizacji.

Często przetwarzanie danych osobowych odbywa się ze względu na obowiązki prawne, które na nas spoczywają, jak m.in. prowadzenie księgowości podatkowej, szczególnie po nawiązaniu współpracy i obsłudze Klienta. Wtedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, aby nasze działania były legalne i transparentne.

Podstawą jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli realizacja przez Administratora obowiązku prawnego, często w związku z konkretnym przepisem rangi ustawowej lub zawartym w rozporządzeniach wykonawczych.

Rzadko dochodzi do sytuacji, w której przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych interesów, np. poprzez dochodzenie należnych nam praw, roszczeń lub ochronę dóbr osobistych i ochronnej prawnie własności intelektualnej.

Podstawą powyższe znajduje w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. gdy przetwarzanie służy ochronie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich.

 

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

 

Przede wszystkim podmiotom uprawnionym ustawowo do odbioru danych osobowych od Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza organom administracji publicznej lub jednostkom sprawującym władzę publiczną (np. organy ścigania, sądy, urzędy).

Ponadto dostęp do Twoich danych mogą posiadać podmioty wykonujące na naszą rzecz różnego rodzaju usługi prawne, marketingowe, reklamowe, a przede wszystkim informatyczne, jak serwis IT i obsługa strony, na której właśnie się znajdujesz.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

Gdy udzieliłeś nam zgody na ich przetwarzanie to będziemy to robić do momentu, gdy nie złożysz nam oświadczenia o jej cofnięciu lub do momentu, gdy dalsze ich przetwarzanie stanie się bezcelowe.

Pamiętaj jednak, iż cofnięcie zgody dotyczy wyłącznie okresu następującego po tym, jak takie oświadczenie do nas dojdzie.

Jeżeli będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy lub jej realizacji, to zaprzestaniemy przetwarzania w momencie, gdy wygasną wszelkie roszczenia z niej wynikające lub gdy ich egzekucja stanie się niemożliwa lub prawnie niedozwolona.

Przetwarzając Twoje dane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy je tylko w zakresie i czasie wskazanym przez ten przepisy.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji czy ochrony naszych uzasadnionych interesów będą faktycznie przetwarzane do momentu, w którym istnieje jeszcze prawna i faktyczna możliwość ich ziszczenia i zmaterializowania. Będziemy więc przetwarzać je np. do czasu, w którym możemy wnieść skuteczny prawnie pozew sądowy lub do upływu terminów zawitych na dokonanie czynności prawnej.

 

Jakie masz prawa?

 

Zawsze masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania albo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na życzenie.

Ponadto pamiętaj, że przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, w Twojej opinii, narusza przepisy RODO.

Możesz również żądać usunięcia swoich danych w ramach realizacji „prawa do bycia zapomnianym”, lecz tylko w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania była Twoja zgoda.

 

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

 

Nie, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nam podjęcie, być może oczekiwanych przez Ciebie, działań, takich jak odpowiedź na Twoją wiadomość, przedstawienie Ci oferty czy zawarcie umowy.

 

Czy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Nie, Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą one przetwarzane w oparciu o profilowanie.

Uspokajamy też, iż Twoje dane nie będą przekazywane do żadnych podmiotów spoza Unii Europejskiej ani do żadnej organizacji o charakterze międzynarodowym.

 

A co z plikami cookies?

 

Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz tutaj.